Akty prawa o charakterze wewnętrznym

11.12.2013
(...) Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, jeżeli przedszkole prowadzi swoją działalność z naruszeniem przepisów ustawy, to organ sprawujący nadzór pedagogiczny może polecić w drodze decyzji administracyjnej usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie. Jeśli dyrektor tego nie zrobi (np. nie wdroży podjętej uchwały), to zgodnie z art. 34 ust. 2a ustawy o systemie oświaty organ sprawujący nadzór pedagogiczny występuje do organu prowadzącego placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora. Wniosek ten jest wiążący dla organu prowadzącego. Dyrektorowi przysługuje odwołanie od decyzji kuratora do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Dyrektor nie może zostać odwołany, jeśli naruszenie przepisów nastąpiło w związku z wykonaniem niezgodnych z ustawą uchwał organu jednostki samorządu terytorialnego. Wówczas kurator oświaty jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o naruszeniu przepisów wojewodę...Materiał w całości dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników serwisu.
Nie jesteś jeszcze użytkownikiem serwisu Prawo wewnętrzne w przedszkolu?
Uzyskaj dostęp jeszcze dziś!
Login
Hasło